ihost-animated
Termeni și Condiții
Termeni și condiții generale la prestarea serviciilor de marca iHost
Termeni și Condiții Generale [v2.2 15/05/2019]

iHost propune un spectru larg de servicii în sfera soluțiilor informațional tehnologice, cu accentul în asigurarea securității datelor digitale. Prezentele Condiții de prestare a serviciilor sunt încheiate între:

I.M. "LEVEL 7" SRL, (în continuare – «EXECUTOR»), înființată și desfășurând activitate în conformitate cu legislația Republicii Moldova și în temeiul Actului de constituire, IDNO 1008600050969, adresa juridică or. Chișinău, strada Calea Basarabiei, 28/2,

și CLIENT.

1. SPECTRUL DE SERVICII PRESTATE
1.1. Executorul oferă următoarele servicii:

GĂZDUIRE WEB - serviciu care pune la dispoziție spațiu pe web-server pentru amplasarea aplicațiilor web ale Clientului și de asigurare a funcționalității acestora.

GĂZDUIRE „CLOUD” – serviciu care pune la dispoziție spațiu pe mai multe web-server pentru amplasarea aplicațiilor web ale Clientului și de asigurare a funcționalității, scalabilităţii acestora utilizând tehnologii CLOUD.

COLOCARE ECHIPAMENT – serviciu de amplasare a echipamentului digital al Clientului pe platforma tehnologică a Executorului, cu conectarea la rețeaua Internet.

INFRASTRUCTURĂ VIRTUALIZATĂ – serviciu care pune la dispoziție servicii, echipament, aplicații tip software într-un mediu virtualizat amplasat pe echipamentul Executorului.

SERVERE ŞI ECHIPAMENT DEDICAT – serviciu de amplasare și chirie a echipamentului digital al Executorului pe platforma tehnologică, cu conectarea la rețeaua Internet.

AUDITUL SECURITĂŢII APLICAȚIILOR DE REȚEA – scanarea computerizată, la indicația Clientului, a rețelelor de computer corporative care îi aparțin, cu scopul stabilirii acelor proprietăți ale aplicațiilor și resurselor de rețea, care sunt vulnerabile sub aspectul securității și neadmiterii spargerilor, penetrării, prejudicierii, folosirii neautorizate, accesului neautorizat la informație sau modificarea comportamentului rețelei și a resurselor de rețea, cu prezentarea ulterioară a raportului.

ÎNTREŢINEREA ŞI GESTIONAREA SERVERELOR – monitorizarea, întreținerea și gestionarea computerizată a serverelor și echipamentelor Clientului, în vederea stabilirii vulnerabilităților acestora, a fixării încercărilor de atac, acces neautorizat sau prejudiciere a componenței de program a serverelor, raportarea acestei informații Clientului.

REZERVAREA DATELOR – Duplicarea datelor (BACKUP) digitale ale Clientului pe echipamentul oferit de Executor. PROTECȚIE ȘI ATENUAREA ATACURILOR „DDOS” – Serviciu de protecție și atenuare și combatere a atacurilor malefice distribuite de tip „DDoS” la nivel de aplicație atât și la nivel de rețea digitală informatică.

ACCESS LA INTERNET – Access la rețeaua globală Internet prin intermediul canalelor dedicate ale executorului pe întreg teritoriul republicii Moldova.

SERVICII IP/VPN – Serviciu de organizare, interconectare rețelelor corporative sau de acces la rețele interne, private sau Internet prin intermediul tehnologiei „VPN”.

LIVRAREA GARANTATĂ A CONŢINUTULUI DIGITAL – Serviciu de livrare a conținutului Media Digital către utilizatori prin intermediul unei rețele globale care oferă posibilitatea de livrare în dependență de cerințele Clientului și utilizatorilor rețelei Internet.

TRANSPORT DATE – Conexiuni dedicate ce oferă circuite punct la punct, furnizate prin interfețele de conectare SDH, PDH, Ethernet și MPLS. Serviciul conectează două locații ale Clientului oferind o linie de comunicații securizată și garantată, în măsură să integreze servicii de transfer de date, voce și video.

2. ULTERIOR ÎN PREZENTELE CONDIȚII SERVICIILE BIFATE DE PĂRŢI SE VOR NUMI "SERVICII".
2.1. Clientul consumă Serviciile și le achită în conformitate cu condițiile Contractului de prestări servicii inteligente integrate și Anexele sale încheiate în baza prezentelor Condiții.
2.2. Condițiile speciale ale Serviciilor specificate la pct. 1.1. a prezentelor Condiții sunt reglementate la Anexe. În cazul în care prevederile uneia dintre Anexe diferă de prevederile prezentelor Condiții, atunci, cu aplicare la serviciul respectiv, vor prevala prevederile Anexei corespunzătoare. Anexele la prezentele Condiții sunt părți integrante ale acestora. Pentru toate celelalte Servicii Prestate neprevăzute de Anexe, Părțile vor întocmi Anexe separate în dependență de cerințele specifice ale Clienților.
2.3. Ordinea de determinare a prețurilor pentru fiecare Serviciu se stabilește în anexa respectivă. În perioada acțiunii Contractului de prestare a serviciilor inteligente integrate, Executorul este în drept să modifice unilateral preturile la Servicii, prin notificarea Clientului cu 15 (cincisprezece) zile înainte de intrarea în vigoare a modificării. În acest caz, Serviciilor comandate și neprestate la momentul modificării prețului li se va aplica prețul până la modificare
2.4. Cu condiția existenței condițiilor tehnice corespunzătoare, Executorul oferă pentru Serviciile respective în baza Contractului de prestare a serviciilor inteligente integrate, posibilitatea comandării acestora în regim "on-line". Acest regim presupune oferirea Clientului a posibilității creării pe pagina web a Executorului ("Service Site") a unei înregistrări de evidentă, protejate prin parolă, cu scopul plasării comenzilor de prestare a unui anume Serviciu și a executării automatizate a acestuia de către Executor, atât cât o permite soldul contului personal al Clientului.
2.5. Executorul începe să presteze Serviciile în termen rezonabil din momentul recepționării plății respective, cu condiția existenței posibilităților tehnice de a presta Serviciul, precum și cu condiția comunicării de către Client a informației necesare și/sau prezentării materialelor sau echipamentului necesar, acolo unde acest lucru este aplicabil. Părțile pot stabili un moment anumit pentru începerea prestării Serviciului, printr-un acord scris sau electronic.
2.6. Executorul este în drept să refuze prestarea Serviciului în absența posibilităților tehnice de prestare a acestuia.
3. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
3.1. Executorul se obligă:
3.1.1. Să presteze Clientului Serviciile comandate în conformitate cu condițiile Contractul de prestări servicii inteligente integrate și Anexele la el.
3.1.2. Să respecte cerințele de calitate, accesibilitate și continuitate a Serviciilor prestate Clientului, stabilite în Contractul de prestări servicii inteligente integrate și în Anexele la el.
3.1.3. Să administreze Contul personal al Clientului cu reflectarea informației legate de executarea Contractului (lista și prețul Serviciilor prestate Clientului, plățile recepționate de la Client, soldul final al decontărilor reciproce în baza Contractului, rechizitele Clientului etc.).
3.1.4. Să ofere Clientului posibilitatea informării gratuite despre starea Contului personal la biroul Executorului și pe pagina statisticii https://my.ihost.md
3.1.5. Să păstreze confidențialitatea informației Clientului, primită de la el în scopul executării Contractului de prestări servicii inteligente integrate, precum și conținutul tuturor rezultatelor Serviciilor prestate Clientului.
3.2. Clientul se obligă:
3.2.1. Să prezinte informații veridice la comandarea Serviciilor cu privire la aplicații, aplicațiile de rețea, serverele și rețelele de computere care îi aparțin (în continuare – «Obiecte»), precum și să informeze în timp util despre schimbările intervenite în aceste informații.
3.2.2. Să ia cunoștință de prezentele Condiții, Contractul de prestări servicii inteligente integrate și Anexele la el, precum și Politica de confidențialitate care poate fi găsită la următorul link: https://ihost.md/ro/politica-confidentialitate.
3.2.3. Să valorifice Serviciile prestate de Executor în conformitate cu condițiile Contractului de prestări servicii inteligente integrate și Anexele la el.
3.2.4. Să comande Serviciile exclusiv în privința propriilor Obiecte.
3.2.5. Să nu transmită în vreun fel terților dreptul de acces la Servicii.
3.2.6. Să asigure confidențialitatea înregistrării de evidentă pe Service Site.
3.2.7. Să permită Executorului accesul la Obiecte, resurse, dispozitive etc., în măsura necesară pentru prestarea Serviciilor.
3.2.8. Să urmărească starea propriului Cont personal, inclusiv cantitatea și valoarea Serviciilor recepționate.
3.2.9. Să achite la timp Serviciile prestate, în conformitate cu Secțiunea 4 a prezentelor Condiții sau cu condițiile Anexei respective la prezentul Contractul de prestări servicii inteligente integrate.
3.2.10. Să păstreze confidențialitatea informației, primite de la Executor în rezultatul executării prezentului Contractului de prestări servicii inteligente integrate.
3.3. Executorul este în drept:
3.3.1. Să modifice componența, ordinea și condițiile prestării Serviciilor, sau să rezoluționeze Contractul de prestări servicii inteligente integrate în ordinea, stabilită în Secțiunea 5 a prezentului Contract.
3.3.2. Să suspende prestarea Serviciilor pentru efectuarea lucrărilor planificate de profilaxie și reparații a echipamentului Executorului, fapt despre care Clientul este notificat cu cel puțin 8 ore înainte, cu indicarea duratei unor asemenea lucrări.
3.3.3. Să suspende sau să refuze prestarea Serviciilor respective în cazul nerecepționării plăților curente de la Client și/sau dacă soldul Contului personal al Clientului este negativ sau mai mic decât prețul Serviciului.
3.3.4. Să exercite alte drepturi, stabilite de Contractul de prestări servicii inteligente integrate și Anexele la el.
3.4. Clientul este în drept:
3.4.1. Să plaseze comenzi de prestare a Serviciilor prin expedierea unui fax sau a unui mesaj electronic Executorului, sau cu folosirea înregistrării de evidentă pe Service Site, acolo unde este acest lucru este aplicabil, cu indicarea unei informații suficiente pentru prestarea Serviciului respectiv;
3.4.2. Să comande servicii suplimentare conform prezentelor Condiții;
3.4.3. Să rezoluționeze Contractul de prestări servicii inteligente integrate în ordinea stabilită de Secțiunea 5 a prezentelor Codiții.
4. DECONTĂRILE CONTRACTUALE
4.1. Preturile serviciilor, a căror prestare este posibilă în baza Contractului de prestări servicii inteligente integrate, sunt stabilite în Anexele respective la Contractul de prestări servicii inteligente integrate. Componența concretă a Serviciilor, prestate Clientului în cadrul Contractului de prestări servicii inteligente integrate, și valoarea acestora este stabilită în baza comenzilor Clientului.
4.2. Achitarea Serviciilor comandate se efectuează de către Client din timp, până la începerea prestării Serviciului respectiv, prin plăti în avans. În cazul în care Anexa la Contractul de prestări servicii inteligente integrate sau un alt acord scris între Părți prevede o altă ordine de achitare pentru Servicii (Serviciu), un asemenea document va prevala asupra prevederilor Contractului, în partea corespunzătoare a relațiilor contractuale ale Părților.
4.3. Informația despre plățile recepționate de la Client, precum și despre categoria, volumul și prețul Serviciilor prestate Clientului este înregistrată la Contul personal al acestuia.
4.4. Clientul efectuează de sine stătător plățile în avans conform Contractului, astfel încât soldul Contului personal să nu fie negativ în orice moment al acțiunii Contractului. La cererea Clientului, Executorul va emite facturi pentru plata în avans.
4.5. Executorul poate să suspende prestarea Serviciilor în cazul în care soldul contului personal al Clientului este negativ sau mai mic decât valoarea Serviciului.
4.6. Pentru neachitarea în termen a plăților de către Client, în conformitate cu Contractul de prestări servicii inteligente integrate, anexele și acordurile suplimentare la el, care a dus la un sold negativ al Contului personal, Executorul este în drept să calculeze penalități în mărime de 0,1% din media zilnică a soldului negativ al Contului personal al Clientului, pentru fiecare zi de existenta a datoriei, cu reflectarea corespunzătoare a sumei penalității pe Contul personal al Clientului. Achitarea penalității nu exonerează Clientul de executarea obligațiilor asumate prin Contract.
4.7. Plățile în baza Contractului de prestări servicii inteligente integrate se efectuează prin transfer, la rechizitele bancare indicate de Executor.
4.8. În cazul imposibilității de a valorifica Serviciul, dovedite de Client, sau a insatisfacției întemeiate de calitatea serviciilor, din motive, pentru care este responsabil Executorul, acesta va restitui suma remunerației achitate de Client pentru volumul corespunzător al Serviciului. Această regulă este aplicabilă o singură dată pe perioada prestării serviciilor în baza Contractului de prestări servicii inteligente integrate.
5. MODIFICAREA, REZOLUȚIUNEA ŞI ÎNCETAREA CONTRACTULUI
5.1. Contractul de prestări servicii inteligente integrate este fără termen și poate fi rezoluționat la inițiativa oricărei Părți, prin expedierea către cealaltă Parte a unei declarații scrise în acest sens. Contractul va fi considerat rezoluționat din data recepționării acestei declarații de către cealaltă Parte.
5.2. Încetarea Contractului de prestări servicii inteligente integrate pentru orice temei nu afectează validitatea obligațiilor oricărei Părți de a stinge datoriile existente la data rezoluțiunii, inclusiv achitarea serviciilor și lucrărilor, executate în fapt la momentul rezoluțiunii, precum și a oricăror măsuri de răspundere, care, după natura lor sunt aplicabile și după încetarea Contractului.
5.3. În cazul modificării rechizitelor, Părțile urmează să se notifice reciproc despre acest fapt în termen de 14 zile.
5.4. Nici una din Părți nu este în drept să cesioneze drepturi și/sau obligații în baza Contractului de prestări servicii inteligente integrate, fără acordul scris al celeilalte Părți. Această prevedere nu interzice Executorului să atragă terți la executarea Contractului, rămânând responsabil în deplină măsură fată de Client.
5.5. Modificarea Contractului de prestări servicii inteligente integrate se realizează în scris, cu semnătura ambelor Părți.
6. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR
6.1. Fiecare dintre Părți poartă răspunderea stabilită de lege pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor contractuale.
6.2. Răspunderea Executorului legată de pretențiile Clientului privind corectitudinea sau oportunitatea consultărilor și recomandărilor oferite este limitată, în orice caz, la dublul valorii Serviciului respectiv, achitate de Client.
6.3. Executorul nu garantează continuitatea sau infailibilitatea absolută a prestării Serviciilor. Executorul întreprinde toate măsurile rezonabile pentru a nu admite întreruperi și erori. Executorul nu poartă răspundere pentru întreruperile depline sau parțiale în prestarea Serviciilor, legate de înlocuirea echipamentului, a produselor program sau de efectuarea altor lucrări, cauzate de necesitatea menținerii funcționalității mijloacelor tehnice ale Executorului, cu condiția notificării prealabile a Clientului cu cel puțin 8 ore înainte. Executorul nu poartă răspundere fată de Client pentru reținerea lucrărilor, imposibilitatea valorificării depline a resurselor proprii ale Executorului sau pentru pierderea datelor Clientului, care au fost direct sau indirect cauzate de acțiunile terților și/sau incapacitatea canalelor și mijloacelor de transport informațional, care depășesc resursele proprii ale Executorului, de deconectările energiei electrice sau pentru alte împrejurări, care nu depind de voința Executorului. Întrucât rețeaua Internet constituie o unire benevolă a unor rețele diferite, Executorul nu poartă răspundere pentru funcționarea normală și accesibilitatea unor segmente aparte ale rețelei Internet. Executorul nu garantează posibilitatea schimbului de informații cu acele joncțiuni sau servere, care sunt temporar sau permanent inaccesibile prin rețeaua Internet.
6.4. Executorul nu poartă răspundere pentru acele prejudicii ale Clientului, care nu puteau fi rezonabil prevăzute ca rezultat al încălcării obligațiilor în baza prezentului Contract, precum și pentru venitul ratat de Client. În particular, Executorul este exonerat răspundere pentru întreruperile în funcționare, pierderea informației Clientului, sancționarea Clientului pentru întârzieri și altele asemenea, aferente folosirii sau imposibilității de folosire de Servicii, chiar și atunci când Executorul a fost în prealabil informat despre posibilitatea unei astfel de pierderi.
6.5. În caz de imposibilitate a prestării Serviciilor comandate, din vina Clientului (neasigurarea accesului la Obiecte, neprezentarea informației necesare), Clientul achită costul Serviciilor proporțional timpului/resurselor, consumate de Executor pentru prestarea acestui Serviciu. Executorul nu poartă răspundere pentru calitatea canalelor de comunicare de uz general, prin care se realizează accesul la Serviciu.
6.6. Clientul este responsabil pentru confidențialitatea parolei sale la înregistrarea de evidentă pe Service Site și pentru prejudiciile, care pot apărea din cauza folosirii neautorizate a parolei. Urmare a sustragerii informației privind înregistrarea de evidentă, care a avut loc din vina unor terți, Clientul va expedia Executorului declarația de înlocuire a înregistrării de evidentă, Executorul nu poartă răspundere pentru acțiunile terților, care au dus la folosirea neautorizată a Serviciilor în regim "on-line" până la momentul recepționării declarației Clientului. Noua parolă va fi comunicată Clientului la cererea scrisă a acestuia sau pe adresa poștei electronice de contact a Clientului.
6.7. Clientul poartă răspundere deplină fată de Executor pentru prezentarea informației false cu privire la apartenența Obiectelor, pentru folosirea Serviciilor în regim «on-line», precum și pentru folosirea concluziilor sau recomandărilor comunicate de Executor în rezultatul prestării Serviciilor, în orice scopuri ilegale, cum ar fi: accesul neautorizat la informația computerizată (informația, care se păstrează în computere, pe purtători de informație care pot fi citiți de mașini, în sisteme sau rețele de computer), nimicirea, deteriorarea, modificarea sau blocarea rețelelor, copierea sau ștergerea informației, tulburarea funcționării computerelor, sistemelor sau rețelelor de computere, răspândirea programelor sau a informației, care afectează funcționarea purtătorilor de informație, a mijloacelor de prelucrare a datelor, sau care prejudiciază sistemul de securitate, încălcarea regulilor de securitate a sistemelor informaționale etc. În cazul survenirii circumstanțelor indicate în prezentul punct, Clientul este obligat să compenseze în deplină măsură 4 prejudiciile astfel cauzate Executorului, inclusiv sancțiunile materiale, aplicate Executorului de către terți, precum și să-și asume riscul pentru posibilele prejudicii cauzate terților, și să achite Executorului amendă pentru fiecare caz de încălcare, în mărime de 6200lei. Executorul nu poartă răspundere pentru orice prejudicii, cauzate terților prin acțiunile sau inacțiunile Clientului.
6.8. Executorul nu poartă răspundere pentru posibilele prejudicii cauzate Clientului, din cauza folosirii neautorizate de către terți a informației comunicate Clientului în rezultatul prestării Serviciilor.
6.9. Executorul nu răspunde pentru riscurile directe și indirecte, legate de valorificarea rețelei Internet și care nu depind de Executor.
6.10. În afară de Serviciile specificate în prezentul Contract, Executorul nu oferă Clientului și nu controlează informația, serviciile și produsele în rețeaua Internet.
6.11. Executorul nu poartă răspundere pentru orice cheltuieli ale Clientului, care reprezintă rezultatul direct sau indirect al tranzacțiilor prin intermediul rețelei Internet sau prejudiciul cauzat Clientului în rezultatul unor asemenea tranzacții. Toată răspunderea pentru estimarea preciziei, caracterului complet și util al oricăror opinii, servicii sau a altei informații, a calității sau caracteristicilor mărfurilor, livrate prin Internet, o poartă Clientul.
6.12. Măsurile suplimentare de răspundere a Părților în baza Contractului de prestări servicii inteligente integrate pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a clauzelor contractuale sunt indicate în textul Contractului și Anexele la el.
7. CIRCUMSTANŢELE DE FORŢĂ MAJORĂ
7.1. La apariția circumstanțelor de forță majoră, care au cauzat imposibilitatea executării corespunzătoare a obligațiilor contractuale, Partea respectivă este eliberată de răspundere pentru neexecutarea unor asemenea obligații. În cazul în care acțiunea forței-majore este temporară, termenul de executare a obligațiilor contractuale respective va fi prelungit corespunzător perioadei de acțiune a forței-majore.
7.2. Notificarea despre circumstanțele de forță-majoră va fi expediată de Partea afectată celeilalte Părți în decurs de două zile din momentul apariției forței majore. În caz contrar, Partea afectată va purta răspundere pentru prejudiciile cauzate celeilalte Părți prin notificarea întârziată.
8. NOTIFICĂRILE CONTRACTUALE
8.1. Notificările, comunicatele, pretențiile, solicitările și alte materiale oficiale vor fi expediate între Părți după cum urmează:
8.1.1. de la Executor la Client – prin posta electronică la adresa electronică de contact a Clientului și prin serverul World Wide Web al Executorului ( https://my.ihost.md );
8.1.2. de la Client către Executor – în formă scrisă prin intermediul faxului sau a poștei recomandate, dacă nu este stabilit altfel în Anexa respectivă pentru fiecare categorie concretă de servicii.
9. ALTE PREVEDERI
9.1. În cazul în care vreun punct al Contractului de prestări servicii inteligente integrate se va dovedi nesusceptibil de aplicare literală, el va fi interpretat în conformitate cu legislația în vigoare, cu luarea în considerație a intereselor inițiale ale părților, iar partea rămasă a Contractului va continua să producă efecte în deplină măsură. Nulitatea uneia sau mai multor prevederi ale prezentului Contract nu duce la nulitatea generală a Contractului.
9.2. Practica stabilită a conduitei Părților nu poate fi cauza modificării prevederilor Contractului de prestări servicii inteligente integrate.
9.3. Neexercitarea de către Executor a vreunei clauze contractuale nu înseamnă renunțarea de la drepturile oferite de această clauză.
9.4. Orice acțiuni ale Clientului sau urmările lor, care, în opinia Executorului, pot duce la privarea de sau limitarea posibilității beneficierii de serviciile Executorului pentru un alt client (persoană fizică sau juridică), sunt inadmisibile și constituie temei de rezoluțiune a Contractului de prestări servicii inteligente integrate.
9.5. Executorul este în drept să refuze Clientului prestarea Serviciului, cu condiția întemeierii acestui refuz, în următoarele cazuri: Prestarea Serviciului poate să creeze riscuri pentru securitatea și capacitatea de apărare a statului, sănătatea și securitatea persoanelor; Prestarea Serviciului nu este posibilă, date fiind anumite impedimente fizice, topografice și alte impedimente naturale; Clientul folosește sau intenționează să folosească Serviciul în scopuri ilegale.
10. DREPTUL APLICABIL
10.1. Prezentele condiții și Contractul de prestări servicii inteligente integrate este întocmit și reglementat de legislația Republicii Moldova.
10.2. În caz de apariție a litigiilor, Părțile vor depune toate eforturile pentru soluționarea litigiului prin negocieri. În caz contrar, litigiile vor fi transmise pentru examinare instanțelor de judecată de la sediul Executorului.